1642143439455_Yl%C3%A4kaideMarjaKuuttiSopanen3-me.png

Strategi
Kon­sep­toi­ja
Kasvun pro­moot­to­ri
Advisor

Palvelut

Mountain lake in camera lens

Työpajoja ja yh­teis­ke­hit­tä­mis­tä yri­tyk­sil­le sekä yri­tys­ryh­mil­le


Lii­ke­toi­min­nan  kon­sep­toin­ti

Käymme läpi koko lii­ke­toi­min­ta­si, millä lii­ke­toi­min­ta-alueilla toimit, miten ansaitset,  mitä tarjoat ja kenelle, missä jakelussa toimit. Mikä tärkeintä, kaivetaan, miksi teet sitä, mitä teet ja tuotetaan tämä tarinan muotoon.  Luon­nol­li­ses­ti käymme läpi ja kuljemme po­ten­ti­aa­lin kar­toi­tuk­sen kautta kohti tah­to­ti­laa ja visiota. Tästä syntyy kir­kas­tet­tu kasvun polku (kas­vustra­te­gia). Työ voidaan tehdä ha­lua­mal­lan­ne tasolla, kevyemmin tai eri alueisiin ja kohtiin syvemmin pureutuen kuten tuot­teis­tus ja hin­noit­te­lu.

Hyödyt: Kirkas konsepti nopeuttaa kasvua ja saat paremmat kumppanit. Yk­sin­ker­tai­ses­ti ilman do­ku­men­toi­tua konseptia olet huo­mat­ta­vas­ti hei­kom­mas­sa ti­lan­tees­sa.

To­teu­tus­muo­to ja me­ne­tel­mät: Ta­paa­mi­set ja työpajat, yh­dis­tel­mä tes­tat­tu­ja lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­sen työkaluja ja pro­ses­se­ja.

Kenelle?

- Omis­ta­jil­le ja johdolle - yritykset ja yri­tys­ryh­mät


Kasvun Pi­kaSprint­ti 3 h

Kasvun ja uu­dis­ta­mi­sen Kick Start, jossa käymme läpi yri­tyk­se­si tilanteen ja ra­ken­ne­taan kon­kreet­ti­set kasvun ja/tai  uu­dis­tu­mi­sen stepit. Yrityksiä as­kar­ru­taa monet asiat, jolloin ul­ko­puo­li­nen apu sopivassa kohden voi nyt­käyt­tää asiat eteenpäin. 

Tyy­pil­li­siä ky­sy­myk­set liittyvät po­ten­ti­aa­liin, kas­vu­po­lun ra­ken­ta­mi­seen, brändin ja tarjoaman ra­ken­ta­mi­seen kuin myös om­nic­han­ne­lin ja jakelun ra­ken­ta­mi­seen kuin ra­hoi­tuk­sen hank­ki­mi­seen. Omat vah­vuu­te­ni on tämän polun kon­re­ti­soin­ti ja asiakkaan ver­kot­ta­mi­nen tar­vit­ta­viin suuntiin. Aina olen pystynyt auttamaan mo­nes­sa­kin asiassa, mutta en vält­tä­mät­tä kaikessa. Asia­kas­lu­pauk­se­na lupaan nopeuttaa yri­tyk­se­si kasvun ja uu­dis­tu­mi­sen tietä 6-12 kk tällä 3 tunnin sparrilla.

To­teu­tus­muo­to: Teams


Lii­ke­toi­min­nan pajapäivä 

Päivä rää­tä­löi­dään  asiakkaan tarpeiden ja osal­lis­tu­jien läh­tö­koh­dis­ta. Päivä on py­säh­ty­mis­tä nykyisen ja tulevan äärelle yhdessä osal­lis­ta­vas­ti. Laajuus ja halutut lisätyöt mää­ri­tel­lään asiakkaan yhdessä. 


New Business-työpaja

Rää­tä­löi­ty työpaja asiakkaan uu­dis­ta­mi­sen tarpeista ja läh­tö­koh­dis­ta, jolla päästään yhdessä uuden alkuun. Tässä mur­rok­ses­sa moni yritys etsii uusia mah­dol­li­suuk­sia alueilta, joko nykyiseen tai kokonaan uuteen bis­nek­seen. Tässä pal­ve­lus­sa pu­reu­du­taan teidän ympärillä oleviin mah­dol­li­suuk­siin ins­pi­roi­val­la ja osal­lis­ta­val­la työpaja-me­ne­tel­mäll­lä. 

Hyödyt: Uudet ideat saavat kon­kreet­ti­sen kas­vua­lus­tan ja energian, josta parhaat poimitaan jat­ko­pro­ses­siin. Osal­lis­tu­jien po­ten­ti­aa­li ja ääni saadaan esille ja yhteisen mission hyödyksi. 

To­teu­tus­muo­to: Val­mis­te­lu asiakkaan kanssa ja työpajat. 

Kenelle?

- Rää­tä­löi­dys­ti yk­sit­täi­sil­le yri­tyk­sil­le, vähintään kolmen osal­lis­tu­jan minimi. 

- Omis­ta­jil­le ja johdolle.


Yrityksen pe­rus­ki­vet ja arvot

Yrityksen arvot, visio, missio ja toiminnan tarkoitus luovat pohjan yrityksen toi­min­nal­le. Kuten Simon Sinek sanoo, ihmiset eivät osta sitä mitä sinä teet, vaan sitä  miksi sinä teet. Tänään tuo lause on ajan­koh­tai­sem­pi kuin koskaan. Niin hen­ki­lös­tön, uuden työvoiman, kump­pa­nei­den tai asiak­kai­den saaminen perustuu entistä enemmän siihen, miten ar­vo­maa­il­mat kohtaavat.


Yrityksen nykytilan kirkastus ja ana­ly­soin­ti

Muutos. Markkinat, toimiala, asiakkaat, omat ky­vyk­kyy­det ja resurssit, verkostot ja kump­pa­nuu­det sekä tek­no­lo­giat muuttuvat joka hetki yhdessä yrityksen kanssa. Mitä paremmin ja avoi­mem­min omistajat, johto ja koko hen­ki­lös­tö tuntevat oman tilansa yhdessä, sen ket­te­räm­min ja ky­vyk­kääm­min kil­pai­lue­tua  pystymme ke­hit­tä­mään eri alueille.

Mistä kil­pai­lue­dut muo­dos­tu­vat? Missä olemme vahvoja ja minne syntyy uusia mah­dol­li­suuk­sia? Entä mitkä ovat heik­kouk­siam­me tai uhkia? Entä mitä mark­ki­nal­la ja toi­mia­lal­la tapahtuu ja mikä on roolimme siinä pelissä?

Pelkkä tun­nis­ta­mi­nen ei kui­ten­kaan vielä, vaan mah­dol­li­suu­det ja vahvuudet pitäisi osata kääntää kil­pai­lue­duik­si, uusiksi kon­sep­teik­si tai kump­pa­nei­ta hou­kut­ta­vak­si yh­teis­työk­si.

Ää­ret­tö­män kiin­nos­ta­vaa onkin,  kuinka hyvin ja miten me yri­tyk­se­nä ja tiiminä osaamme näitä hyödyntää ja punoa niistä vahvoja tekijöitä yri­tyk­sem­me kasvulle.

Entä mitkä ovat tuot­teem­me ja pal­ve­lum­me ja kuinka ne tuottavat meille rahaa? Mikä tai mitkä ovat meidän an­sain­ta­mal­lit? Ketkä ovat asiak­kai­tam­me ja tie­däm­me­kö miksi tai jos eivät ole, miksi eivät ole?


Strategia, kas­vu­pol­ku, ke­hi­tys­suun­ni­tel­ma ja rahoitus

Sanaa strategia vie­ras­te­taan, eli rakkaalla lapsella voi olla monta nimeä, kutsutaan sitä nyt tässä kas­vu­po­luk­si tai ke­hi­tys­suun­ni­tel­mak­si. Strategia  antaa vas­tauk­set ky­sy­myk­seen, miten visioon ja pää­mää­rään päästään, kan­nat­ta­vas­ti.

Kar­toi­te­taan po­ten­ti­aa­li, mah­dol­li­suu­det  ja vahvuudet, kuin myös kään­tö­puo­li ja riskit. 

Ke­hi­te­tään lyhyen ja pitkän aikavälin kas­vu­po­lut, jonka lop­pu­tu­lok­se­na syntyy ke­hi­tys­suun­ni­tel­ma.  Näillä do­ku­men­teil­la onkin erin­omais­ta edetä ra­hoit­ta­jien, kump­pa­nei­den tai hen­ki­lös­tön suuntaan. Autan myös ra­hoi­tuk­sen suun­nit­te­lus­sa ja tuon eri vaih­toeh­dot esille sekä linkitän oman ver­kos­to­ni ra­hoit­ta­jiin, mitä eri vai­hei­siin on saa­ta­vil­la yk­si­tyi­sel­tä ja jul­ki­sel­ta puolelta. 


1642143152355_HarmaaSein%C3%A4L%C3%A4hiMarjaKuuttiSopanen2-me.png

Advisor-ja hallitustyöskentely - mitä annettavaa?

Omat vahvuuteni ovat kaupallinen ja myynnillinen lii­ke­toi­min­tao­saa­mi­nen sekä asioiden saaminen käyntiin ja eteenpäin, joka on syntynyt työssä kymmenien erilaisten ja kokoisten yritysten kanssa. Tässä ajassa mahdollisuudet tulevat ja menevät entistä nopeammin, joten peli on nopeaa ja kiinnostavaa "hitaasti kiiruhtamista". 

Moni asia, onnistuminen, menestyminen ja tekeminen,  on samanlainen toimialasta riippumatta. Ihmisethän nämä asiat tekevät. 

Tekstiilialalla olen ollut aktiivisesti mukana viimeiset 20 vuotta ja nähnyt sen alamäet ja nyt uuden kiinnostuksen alaa kohtaan. Alalta voi löytyä analogiaa toiselle toimialalle kestävän kehityksen puolelta tai vaikkapa miten pienikin yritys toimii alusta asti kansainvälisesti jo pelkästään hankinnnan puolella. 


Ammattiosaaminen:

-  kokonaisuuksien ymmärtäminen ja kuvaaminen

- stra­te­gia­pro­ses­sio­saa­mi­nen (nykytila ja kehityspolut)

- uusien ideoiden konseptointi/olemassa olevan kiteytys

- teollisten yritysten toimintaympäristön ymmärrys

- arvoketju- ja prosessiosaaminen

- tekstiili-ja teknologian yhdistäminen

- ra­hoi­tusin­stru­ment­ti-verkoston kytkeminen kehittämiseen eri tarpeisiin


Ihmiset ja verkostot:

- ihmisten saaminen yhteen ja yhteistyöpohjan luominen

- erinomaiset verkostot


Kiinnostuksen kohteet:

- uudistaminen, uusien asioiden tai  innovaatioiden kaupallistaminen

- kotimaiset ja kansainväliset kumppanuudet ja verkostot kasvun draiverina

- megatrendit, trendit,  ilmiöt, hiljaiset signaalitTyö­his­to­ria & Tausta

2020 ->

Yri­tys­muo­toi­lua & kon­sul­toin­tia, Eezy Flow Oy

 • Laituripaikka konsulttien ja valmentajien heimossa Eezy Flow Oy:ssa
 • Strategioiden fasilitointi, nykytila-analyysit ja liiketoiminnan konseptointi kuuluvat omalle kon­sul­toin­tia­lu­eel­le
 • Eezy Flow on kokemuksen ääni. Kilpailuetua tulevaisuudesta, kilpailuetua muutoksesta,  kilpailuetua ihmisistä ja kilpailuetua tiedosta. 

2010 ->

Li­fes­ty­lea­lan kasvuun kes­kit­ty­nyt oma yritys,  Core Business & Design

 • Olen edelleen aktiivisesti alan kasvuedellytysten kehittämisessä mukana
 • Toimialana tekstiili-, muoti-, sisustus-, design- ja  hyvinvointialan yritykset
 • Kasvu-, kansainvälisyys ja in­no­vaa­tio­nä­kö­kul­mat tärkeitä
 • Startup-,  sijoittaja- ja rahoittajayhteistyö
 • Kasvuprojektit ja niiden rahoituksen hankkiminen 

2019 - 2020

Bof­fi­De­Pa­do­van luk­sus­lii­ke­toi­min­nan käyn­nis­tys Suomeen

 • Italialainen maailman tunnetuimpiin sisustamisen luksusbrändeihin kuuluva perheyritys 
 •  Keittiöt,  kylpyhuoneet, pukeutumistilat, huonekalut, valaisimet
 • Suomen liiketoiminnan omistajana Mikko Puotila  (Woodnotes Oy) 
 • Omalle tontilleni kuului projekteja, tapahtumia ja  uuden liiketoiminnan starttausta hands-on, Italia-Suomi-yhteydet (backend)
 • https://boffi.com 

Opit?

 • Globaali, yritysostoin kasvua hakeva yritys
 • Italialaisen yrityksen toimintatavat ja kulttuuri
 • Luksussegmentissä toimivan yrityksen konseptit ja palvelukulttuuri


2017 - 2019

Teks­tii­lia­lan kasvua vauh­dit­ta­van alustan Happy Tex­ti­le­sin pe­rus­ta­mi­nen

 • Alustan tehtävä oli tuoda esiin kaupallisesta näkökulmasta uusia teks­tii­li­tek­no­lo­gioi­ta sekä fasilitoida alan verkostojen toimintaa
 • Rahoittajana ja omistajina meidän lisäksi yksityiset sijoittajat 
 • Rahoittajina myös  BusinessFinland, Newco, Ely-keskus sekä Helsingin Innovaatiorahasto

Koulutus & Opinnot

Täydennysopinnot 2021 -2010

Strateginen liiketoiminnan kehittämisen opintoja, Vaasan yliopisto

Strategisen liiketoiminnan johtamisen opintoja, Vaasan yliopisto

PROSCI-Muutosjohtamisen sertifiointi, Eezy Flow Oy

HHJ-kurssi, Hallituspartnerit

MBA (eng.) -tutkintopaikka HelBusissa; Northampton University

Tuotteistus & Konseptointi täydennyskoulutus, Aalto EE

Projektijohtamisen opintokokonaisuus 30 ov, TAMK

Graafisen suunnittelun opintoja, Lahden Ammattikorkeakoulu

Yrittäjyystutkinto, TAKK

Koulutus:

Tradenomi, Markkinointi ja viestintä

Laskentatoimen yo

Ylioppilas, Savonlinnan Taidelukio

Verkostojäsenyydet:

Tampereen Kauppakamari

Ornamo ry, muotoilua edistävä yhdistys

2009 ->

Yrit­tä­jyys & Perhe

 • Vuonna 2009 yrityksen perustaminen
 • 2010 syntyi Miko ja 2013 Valtteri
 • Naimissa Mikan kanssa
 • Asumme Tampereella

2006 - 2009

Nanson Brand Manager & Suun­nit­te­lu­tii­min joh­to­teh­tä­vät

 •  Noin 15 hengen in-house ja freelancer-suunnittelijatiimin vetovastuu.  Mallistotarpeet eri markkinoille ja ketjuille. 
 • Teollisen prosessiin sukeltaminen; matka langasta ja neuloksista valmiiksi tuotteeksi pakattuna ja kaupan hyllylle. 
 • Oman tuotannon kuormittamisen tuska ja ihanuus. 

2003 - 2005

Marimekko Oyj, Ruotsi

 • Flagship Manager, Tukholma
 • Tiimin esimies, ostot, it-asiat, HR-asiat
 • Yhteistyö muiden suomalaisten yritysten ja suurlähetystön kanssa

2000-luvun molemmin puolin 13 vuotta

Marimekko Oyj - Suomi

 • Sisustuspuolen uusien tuotteiden tuotekehitys ja pro­jek­ti­si­sus­ta­mi­sen linjan käynnistys
 • Suun­nit­te­li­jayh­teis­työ­tä.

2000- luvun taite

Ingman Design Oy - rak­kau­des­ta muo­toi­luun

 • Ulla ja Mattias Ingman sai minut rakastumaan teolliseen muotoiluun ja tutustuttivat Alessiin ja Artekiin, Viveroon ja moneen muuhun. 
 •  Projektikohteina esim. Sonera ja Nokia

2000-luvun taite

It-buumi & Sonera, Novosys

Valmistumiseni osui hurjimpaan it-boomin aikaan ja silloin revittiin kaikki alalle, jopa minut. 

Kotiseutu

Sa­von­lin­na - Pun­ka­har­ju: Matkailu elin­kei­no­na

 • Punkaharjun ja Savonlinnan eli kotiseudun elinkeinoalueen kehittyminen on edelleen sydäntä lähellä oleva asia.
 • Kesätyöpaikkoina Retretti, Loma-Liitto, Punkaharjun Valtionhotelli.  Eniten on jäänyt mieleen tunnelma ja intohimo, millä ihmiset teki työtään ja palveli turisteja ja  vieraita.  
 • Holiday Club Punkaharjun kanssa teemme suvun kautta edelleen yhteistyötä.

Re­fe­rens­sit

DeLorean

Stra­te­gian kiteytys & Hank­keis­tus

Eezy Flow Oy:n asiakkuus.

Asiakkaan palaute.

 • Mutta kiitos Marjalle, nyt olemme saaneet enemmän aikaan strategian eteen kuin vuodessa yhteensä!
 • Kaikki olivat yhdessä joka toi hyvän energian ja tekemisen meiningin. Marja fasilitoi todella hyvin ja "guest speaker" oli hyvä. Ja, kaikkein tärkeintä oli, että saimme strategian konkretisoitua suunnittelun ja viestinnän eritasoilla.
 • Yhteinen tekeminen. Hyvä tunnelma. Marjan rauhallinen, mutta napakka ote. Yhteiset keskustelut ja mielipiteen vaihdot. Työpajoissa voi rauhassa keskittyä, kun arkityö ei häiritse.
MEASURE ONCE

Lii­ke­toi­min­nan kon­sep­toin­ti kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen toi­mi­jal­le

Eezy Flown  asiakkuus

Kor­jaus­ra­ken­ta­mi­seen liittyvään innovaatioon perustuvan yrityksen liiketoiminnan konseptointityö.

1642157706358_boffi_helsinki-7182-me.jpg
1642157733399_boffi_studio_helsinki-7165_net-me.jpg

Bof­fi­De­Pa­do­va Finland

Coren asiakkuus.


Case: Suomen liiketoiminnan käynnistäminen,

Omistaja Suomessa Mikko Puotila, Woodnotes Oy

Tulokset?

 • Yrityslanseeraus onnistui
 • Projektit käynnistyvät ja ensimmäisen vuoden liikevaihtoon oltiin tyytyväisiä
 • Suomessa on kohdesegmentti luksustuotteille
 • Helsingissä Kaapelilla on brändin Official Flagship Showroom. Käy tsekkaamassa!


1642160384087_WoodnotesMarjaKuuttiSopanen-me.JPG

Woodnotes Oy

Kansainvälisen B2B- myynnin kehitys ja digitalisointi.


Marja's attitude, motivation and commitment is extra ordinary strong. She takes a full responsibility of the projects from the planning to the results. She is very much result oriented. 

Marja is very good in sales and she sold, for example, the very first Boffi design kitchen (value more than 100.000 €) for the new company. She's very good with the customers and take good care of all the details of the complex projects. 

Marja is also good in in­ter­na­tio­na­liza­tion and growth projects regarding small and midcap companies. Mikko Puotila


1642667313734_ExpandFiberMarjaKuuttiSopanen-me.jpg

Työpajan fa­si­li­toin­ti

Coren asiakkuus

Ideoimme ja fasilitoimme työpajan, joka toi yhteen eri toimijoita  arvoketjujen näkökulmasta, joita on syntymässä uusien kuituteknologioiden ympärille.


1642160295998_MarjaKuuttiSopanenAaltoHappyTextiles-me.jpg

Työpajoja ja ta­pah­tu­mia äly­teks­tii­lien mah­dol­li­suuk­sien ympärillä

Happy Textilesin asiakkuus.


Aalto yliopisto, muotoilun laitos ja Happy Textiles.

Uusien teks­tii­li­tek­no­lo­gioi­den ympärille liittyvät työpajat ja tapahtumat kaupallistamiseen liittyen. 

1642167306791_KuopioMarjaKuuttiSopanen-me.jpg

Kuopion seutu: Startup-eko­sys­tee­min tuot­teis­tus

Coren asiakkuus.


Alueen yksityisten rahoittajien,  julkisten toimijoiden ja  kasvustartuppien kanssa tehty co-creation-kehitys alueen kasvufasiliteettien kehittämiseksi.  Työ toteutettiin työpajojen ja tuotteistuksen avulla.

1642167288645_KiinaMarjaKuuttiSopanen-me.jpg
1642167551603_IMG_9945-me.jpg

Muodin kiih­dyt­tä­mö Fuzhou (Kiina) -Suomi

Happy Textilesin alla tehty työ

Happy Textiles toimi yhteistyössä eri startup-alustojen (latitute) kanssa, joka teki sujuvaksi eri maiden välisen yhteistyön. Kehitimme kiinalais-piilaaksolaisen yh­teis­työ­kump­pa­nim­me johdolla pilotin, jossa kehitettiin täysimittainen kiihdyttämöpolku eurooppalaisille muodibrändeille, jonka tavoite oli vauhdittaa yhteistyötävaihtoa esim. hankinnan ja suunnittelun suhteen sekä avata väyliä suomalaisille Aasian markkinalle etabloitumiseen.  Kiihdyttämö tarjosi puitteet ja resurssit sekä rahoituksen tuotekehityksestä digitaaliseen kaupallistamiseen eri verkkoalustoille. Markkinoinnin ja brändäyksen yhteistyökumppanina oli Conté Nast Asia. 

1642668091685_HTB_bazaars_coverimage-01-me.jpg

Happy Tex­ti­le­sin pe­rus­ta­mi­nen

Core osakkaana

 • Digitaalinen ja fyysinen alusta, verkostojen fasilitointi, kaupallisten konseptien kehitys sekä tapahtumat.
 • Alustan tehtävä oli tuoda esiin kaupallisesta näkökulmasta uusia suomalaisia teks­tii­li­tek­no­lo­gioi­ta, yrityksiä, ihmisiä ja tutkimusta. Lisäksi alustojen tehtävä on tuoda yhteen, törmäyttää ja  fasilitoida alan verkostoja.
 • Rahoittajana ja omistajina meidän lisäksi yksityiset sijoittajat.
 • Rahoittajina myös  BusinessFinland, Newco, Ely-keskus sekä Helsingin Innovaatiorahasto.
Classic Wardrobe

Uu­dis­tu­mis­stra­te­gia teks­tii­lia­lan pk-yri­tyk­sel­le

Coren asiakkuus

Digitalisointi,kansainvälistyminen, muutos  kivijalasta verk­ko­kaup­pa­bis­nek­seen,  ja sukupolven vaihdos olivat keskeisiä draivereita strategian päivittämiselle.

Kitchen IKEA black white coffee morning. Home Renovation by iR immo RENOVATION

Kas­vustra­te­gia ka­lus­tea­lan pk-yri­tyk­sel­le

Coren asiakkuus

Kansainvälistyminen, sukupolven vaihdos ja eri jakelukanavien hallinta keskeisenä draiverina strategian päivittämiselle.

Here you can see the crispy, wonderful smelling Franziskaner-loaf and rye whole-grain tin loaf all baked by Franziskaner bakery in Bozen (Italy)

Uu­dis­tu­mis­stra­te­gia elin­tar­vi­kea­lan pk-yri­tyk­sel­le

Coren asiakkuus

Kansainvälistyminen ja eri jakelukanavien hallinta keskeisenä draiverina strategian päivittämiselle.

1642429645195_IMG_5452-me.jpg

Borås: In­no­vaa­tiocamp teks­tii­lia­lan yri­tyk­sel­le

Coren asiakkuus

Yhteistyössä Suomen Tekstiilin ja Muodin kanssa toteutettu Innovaatiocamp suomalaisille tekstiilin ja muodin yrityksille Boråsiin Ruotsiin. Coren yhteistyökumppanina toimi FutureLab Ab.A local coworking space in my hometown - great people, great office, coffee and mate tea without limits :)

Tampereen seudun in­no­vaa­tio­alus­to­jen tuot­teis­tus

Coren asiakkuus

Mikä on alusta? Mitä on alustaminen tapa toimia? Ihmiset, tilat, toiminta. Nyt jo arkipäivää, tuolloin kaikille osallistujelle epämääräistä ja hähmäistä.

Mikä on innovaatioalustan tai lii­ke­toi­min­ta­kon­sep­tin ero? Työ toteutettiin BusinessTampereen tilauksesta, jonka kohteena olivat Tampereen seudun eri toimijoiden ja organisaatioiden ja yliopistojen sekä am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­jen alustat.

I need some drapery to sketch so I took a photo.

In­no­vaa­tion kau­pal­lis­ta­mi­seen liittyvä stra­te­gi­nen kon­sep­toin­ti äly­teks­tii­lia­lan yri­tyk­sil­le

Coren asiakkuus

Kansainvälisten kas­vu­mah­dol­li­suuk­sien skenariointi sekä innovaation kaupallistaminen uuteen patenttiin liittyen.

woman standing in front of wall with mural

Tutli-hankkeen sparraus

Coren asiakkuus

Tuotekehitykseen, tunteeseen ja sen  ana­ly­tiik­ka­rat­kai­suun liittyvän pro­jek­ti­suun­ni­tel­man strateginen sparraus.

grey rock formations

Ad­vi­sor­työ aloit­ta­val­le luk­susbrän­dil­le

Coren asiakkuus

Kokonaisvaltainen sparraus  taidekoruja valmistavalle luksussegmentiin tähtäävälle brändille.

1642434182830_NaabaMarjaKuuttiSopanen-me.jpg

KV-kasvu. Rugs Kristiina Lassus

Coren asiakkuus

Strateginen liiketoiminnan tuki italialais-suomalaiselle brändille Rugs Kristiina Lassus.

1642434575617_VMCarpetMarjaKuuttiSopanen-me.jpg

VM-Carpet Oy

Coren asiakkuus

Mallisto-ja valikoimakehitys, ketjuyhteistyö.

1642434810029_MoreJoyMarjaKuuttiSopanen-sm.jpg

Kas­vu­han­ke: More Joy Oy

Coren asiakkuus

Kasvuhanke. Brändiuudistus, verkkosivu-uudistus, mallisto-ja valikoimakehitys, kansainvälisen myynnin konseptointi, messuosastouudistus.

1642435001829_AdeaMarjaKuuttiSopanen-me.jpg

Verk­ko­si­vuuu­dis­tus:
Adea Oy

Coren asiakkuus

Verkkosivu-uudistus.

Stra­te­gias­ta - blogi

YRITYKSEN PERUSTA - VISIO

Visio on ide­aa­li­nen tila tu­le­vai­suu­des­sa. Se on po­si­tii­vi­nen, yli­ver­tai­nen ja tarkka kuvaus tu­le­vai­suu­den tilasta. Parhaat vi­sio­lausek­keet ovat ins­pi­roi­via sekä si­joit­ta­jil­le että si­säi­sil­le si­dos­ryh­mil­le. Tehokkaat vi­sio­lausek­keet kertovat or­ga­ni­saa­tion tuot­ta­mas­ta hyödystä, tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den vai­ku­tuk­sis­ta muihin ja millaista or­ga­ni­saa­tio­ta tarvitaan tuon arvon luomiseen.
Visiosi maalaa tarkan kuvan silmiesi eteen, miltä yri­tyk­se­si näyttää ja tuoksuu ti­lan­tees­sa, kun on päästy pää­mää­rään. Vision ei kui­ten­kaan tarvitse koskaan toteutua, vaan se on­haa­ve­ku­va, päät­ty­mä­tön matka kentällä, jossa emme tiedä kaikkia pelaajia eikä meillä ole yhteisiä pe­li­sään­tö­jä. Visio on matka, ei tapahtuma. Voitto kil­pai­lus­sa, olla numero yksi, olla paras ovat mah­dot­to­mia tässä kil­pai­luis­sa.
Voit käyttää elämääsi, työuraasi ja or­ga­ni­saa­tio­ta­si kuin kul­ku­vä­li­nee­nä tar­koi­tuk­se­si ja visiosi saa­vut­ta­mi­seen. Joh­ta­mi­nen päät­ty­mät­tö­män pelin mind­se­til­la vie oikeaan suuntaan. Tiimit, jotka toimivat tältä pohjalta, nauttivat kaikkein kor­keim­man tason luot­ta­muk­ses­ta, yh­teis­työs­tä ja in­no­vaa­tiois­ta.

Simon Sinek mukaan erin­omai­sen vision tunnistaa seu­raa­vis­ta asioista.
Po­si­tii­vi­nen ja ins­pi­roi­va
• Tarkka tu­le­vai­suu­den kuva visiosta
Inklusii­vi­nen - avoin kaikille ketkä haluavat jakaa saman vision
Pal­ve­luo­rien­toi­tu­nut - muiden etu ennen omaasi
• Joustava – kykenee kestämään po­liit­ti­sia, tek­no­lo­gi­sia ja kult­tuu­ri­sia muutoksia
Idea­lis­ti­nen -iso, rohkea ja lopulta saa­vut­ta­ma­ton

Visiointi on jatkuvaa toimintaa. Yrityksen ta­voi­te­ti­laa muo­toil­laan olo­suh­tei­den muut­tues­sa ja pää­mää­rien saa­vut­ta­mi­sen edetessä. Hyvä visio on kon­kreet­ti­nen ja elävä. Siksi se esitetään monesti kuvana ja tarinana. Visio on tärkeä väline kaikessa vies­tin­näs­sä yrityksen eri si­dos­ryh­mil­le. Se inspiroi ke­hit­ty­mään, uu­dis­tu­maan ja pon­nis­te­le­maan.

Ins­pi­raa­tion lähteinä ovat toimineet ainakin kirjat Simon Sinekin Infite Game ja Viitalan ja Jylhän joh­ta­mi­seen kes­kit­ty­vä perusteos sekä McKinseyn julkaisut. Toi­vot­ta­vas­ti tämä toi in­nos­tus­ta vi­sio­työ­hö­si, olipa kyse oman elämäsi tai yrityksen visiosta.

unsplash-1nDW7BjBj1s-me

Ota yhteyttä ja varaa ta­paa­mi­nen!

Terkuin Marja


Marja Kuutti-Sopanen

M +358 400 391 700


marja@corecampus.fi


* Pakollinen kenttä

Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA-palvelun avulla. Tietosuoja ja käyttöehdot.

© Marja Kuutti. Kaikki oikeudet pidätetään.